NCHU_logo

Assistant Professor, Institute of Genomics and Bioinformatics

Dr. Liu, Jyung-Hurng

Structural Bioinformatics Lab

Flag Counter

Members

chinese

Research Assistants

<Vacant>

Undergraduate Students

Wan-Chun Wen (Dept. Life Sci.)

Master Students

Chu-Wei Chang, and Nancy Carolina Hong (Inst. Genomics Bioinform.)
Jui-En Wu, Ssu-Wei Chiu, and Chih-Yuan Nien (Graduate Programs in Biotechnology, Dept. Life Sci.)

Ph.D Students

<Vacant>

Alumni

Chun-Kai Liao (2009-2010)
Chun-Siou Hong (2007-2010)
Yu-Jung Hsu (2007-2010)
Mu-Chin Huang (2007-2009)
Tzu-Hsuan Juan (2007-2009)
Guan-Li Lin (2007-2009)
Li-Ling Lin (2008-2009)